APJCN

Volume 30Issue 2 , June 2021
#
Topic /
PDF
1

Nutritional risk assessed by the Malnutrition Universal Screening Tool as a predictor of frailty in acutely hospitalised older patients: An observational study

Author : Yogesh Sharma, Peter Avina, Emelie Ross, Chris Horwood, Paul Hakendorf, Campbell Thompson
Keyword : frailty, malnutrition, Edmonton Frail Scale, Malnutrition Universal Screening tool, frailty predictors
2

Dietary patterns and cognitive function in older adults residing in rural China

Author : Kunxiang Ding, Han Zhou, Tianlin Gao, Rui Xu, Lei Chen, Jing Cai, Huaqi Zhang, Feng Zhong, Aiguo Ma
Keyword : older adults, mild cognitive impairment, factor analysis, dietary pattern, rural areas
3

Association of physical prefrailty with prevalence of inadequate nutrient intake in community-dwelling Japanese elderly women: A cross-sectional study

Author : Tatsumi Hayashi, Yoshiharu Fukuda, Rumi Sato, Masashi Ogasawara, Kazuo Tamura
Keyword : prefrailty, nutrient intake, Dietary Reference Intakes for Japanese (2020), nutritional adequacy, Japa-nese healthy elderly women
4

Lower dietary variety is associated with worse sleep quality in community-dwelling elderly Japanese women

Author : Miyuki Yokoro, Naoto Otaki, Megumu Yano, Tomomi Imamura, Norikazu Tanino, Kayoko Maeda, Keisuke Fukuo
Keyword : dietary variety, dietary quality, elderly people, sleep disturbance, sleep quality
5

Association between milk and dairy product intake and the risk of dental caries in children and adoles-cents: NHANES 2011-2016

Author : Jingjing Wang, Genquan Jin, Kunfang Gu, Jing Sun, Ronghui Zhang, Xiubo Jiang
Keyword : dental caries, yogurt, cheese, children, adolescents
6

“Zuòyuèzi” dietary and behavioural associations with maternal health among puerperal women in South China

Author : Yuting Qin, Changya Jiao, Shaoming Huang, Yanhui Li, Zheqing Zhang, Wei Bao, Limei Mao
Keyword : Zuòyuèzi, postpartum diet, women’s health, lactation, postpartum weight retention
7

Risk of having pulmonary tuberculosis in type 2 diabetes: A hospital-based matched case-control study

Author : Yukang Wang, Mei Dou, Tingyan Kou, Yufeng Liu, Wenshan Lv, Lei Han, Na Wang, Aiguo Ma, Frans J Kok, Evert G Schouten, Qiuzhen Wang
Keyword : clinical epidemiology, diabetes, poor glycemic control, smoking, tuberculosis
8

Whether iodized salt consumption increases thyroid cancer incidence

Author : Tong Li, Ming Qian
Keyword : thyroid cancer, iodized salt consumption, iodized salt, polynomial distributed lag model
9

Making the achievement of zero hunger and malnutrition a policy priority: A critical assessment of recent national Zero Hunger Strategic Reviews from Asia and the Pacific

Author : Todd Benson
Keyword : malnutrition, policy processes, conceptual frameworks, Sustainable Development Goals
10

Assessment of causal factors for Parkinson’s disease in European populations: A phenome-wide Mendelian randomisation analysis

Author : Zhe Xue, Yinyin Cheng, Qingyao Yu, Tiantian Wang, Chuanlong Fan, Zuquan Zou, Xiaohong Zhang
Keyword : Mendelian randomization, Parkinson’s disease, lifestyle, smoking, vitamin B-12
11

Assessment of causality between modifiable factors and heart failure: A Mendelian randomization analysis

Author : Wenxiu Wang, Jiayi Wang, Zhenhuang Zhuang, Meng Gao, Ruotong Yang, Zhonghua Liu, Tao Huang
Keyword : heart failure, Mendelian randomization, modifiable factors, incidence, mortality
12

Early enteral nutrition improves the outcome of critically ill patients with COVID-19: A retrospective study

Author : Sheng Wu, Jian Lou, Peng Xu, Rubin Luo, Libin Li
Keyword : COVID-19, enteral nutrition, parenteral nutrition, mortality, ICU
13

Nutritional intervention after an early assessment by a flexible endoscopic evaluation of swallowing is associated with a shorter hospital stay for patients with acute cerebral infarction: A retrospective study

Author : Yusuke Ogawa, Motoaki Inagawa, Masanori Kimura, Takatoshi Iida, Ayano Hirai, Tetsuya Yoshida, Naoaki Ito, Yumi Kawahara, Rieko Ueda, Akiko Morohoshi, Shiori Sekine, Yukiko Shiozawa, Yui Koyama, Hideki Funakoshi, Kae Sakamoto, Mitsuyasu Kanai, Toshiyuki Tanaka, Tetsushi Ogawa, Satoru Kakizaki, Atsushi Naganuma
Keyword : flexible endoscopic evaluation of swallowing, acute cerebral infarction, dysphagia, hospital stay length, nutritional intervention
14

Gastric emptying of preoperative drinks is slower in adults with chronic energy deficiency: A 2 hour cross-over study among Chinese

Author : Guizhen Xiao, Jinhe Zhang, Min Murong, Ziwen Wang, Linna Shi, Di Jin, Hui Yu, Mengliu Jiang, Qinxian Wang, Xiaowen Qiu
Keyword : gastric emptying time, preoperative drinks, underweight, chronic energy deficiency, gastric emptying rate
15

Effect of ingestion of essential amino acids and tea catechins after resistance exercise on the muscle mass, physical performance, and quality of life of healthy older people: A randomized controlled trial

Author : Yasunobu Tokuda, Hiroyasu Mori
Keyword : essential amino acid, tea catechins, resistance exercise, physical performance, healthy older people
16

Effectiveness of the improved B-ultrasound method for measuring the antral section to guide enteral nutrition in patients with sepsis in a randomized controlled trial

Author : Lan Gao, Shangan Li, Hao Li, Qinyue Guo, Jinqi Yan, Qindong Shi
Keyword : improved B method, enteral nutrition (EN), sepsis, clinical, control group
17

Growth and nutritional status of pediatric patients treated with the ketogenic diet

Author : Chanunya Santiworakul, Krisnachai Chomtho, Sirinuch Chomtho
Keyword : ketogenic diet, compliance, adverse effects, growth, nutrition
18

Nutritional diet plan for patients with dysphagia

Author : Yanqiu Chen, Min Zong, Shijie Li, Lixin Tang, Ying Feng, Jianqin Sun
Keyword : texture-modified food, food exchange for dysphagia, taste, appearance, dietary nutrition management
19

Dietary patterns and sarcopenia in a Chinese population

Author : Rong Fu, Yafei Sun, Junya Zhai, Han Zhang, Youchun Hu, Huanan Chen, Yuan Cao, Yanfang Qiu, Xuemin Huang, Ting Kang, Xi Chen, Quanjun Lyu
Keyword : dietary patterns, sarcopenia, Principal Component Analysis
Copyright © APJCN. All rights reserved.