Food & Nutrition Information


HEC PRESS Publisher of the
Healthy Eating Club website &
A
sia Pacific Journal of Clinical Nutrition

 


Volume 28 (2019)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
Volume 27 (2018)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
1 issue 5
1 issue 6
Volume 26 (2017)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
1 issue 5
1 issue 6
Volume 25 (2016)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
1 Supplement 1
Volume 24 (2015)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
Volume 23 (2014)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
Volume 22 (2013)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
Volume 21 (2012)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
Volume 20 (2011)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
Volume 19 (2010)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
Volume 18 (2009)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
Volume 17 (2008)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
1 Supplement 1
1 Supplement 2
Volume 16 (2007)
Issue 1
Issue 2
1 Supplement 1
1 Supplement 2
Issue 3
Issue 4
Volume 15 (2006)
Issue 1
Issue 2
Issue 3
Issue 4
Supplement
Nutrition Society of Australia
Volume 14 (2005)
Issue 1
Supplement on CD
IUNS/APCNS proceedings
Issue 2
Issue 3
Issue 4
Supplement
Nutrition Society of Australia
PAST ISSUES
View full papers
NUTRITION SOCIETY OF AUSTRALIA 1976-
View Abstracts
Search our site
 
 

 

1 Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition
       Coming issue

        

Abstracts

Contents

PDF

Association between serum ferritin and non-alcoholic fatty liver
disease among middle-aged and elderly Chinese with normal

Guoju You, Jie Ding, Jingli Shen, Yan Wang, Yongye Sun
doi: 10.6133/apjcn.201907/PP.0006

PDF

Effect of green tea consumption on human brain function in
resting-state functional MRI

Hui Wang, Wei Sun, Yan Chang, Zhenzhou Wu, Yajie Xu, Erlei Wang, Lei Wang, Peiwei Yi
doi: 10.6133/apjcn.201907/PP.0005

PDF

Higher serum magnesium concentration is associated with lower hearing thresholds and risk of hearing loss among a Chinese population
Yifei Cao, Yizhen Zhuang, Chenhui Li, Ying Ren, Yinyin Wu, Xiu Wang,
Fei Wang, Haiyan Ma, Lei Yang, Liangwen Xu
doi: 10.6133/apjcn.201908/PP.0001

PDF

Associations of dietary diversity with allergic diseases in Japanese workers: a cross-sectional study
Mariko Nakamoto, Mariko Omine, Yuna Yun, Emi Shuto, Akiko
Nakamoto, Akiko Hata, Nanako Aki, Yosuke Shikama, Yukiko
Bando, Takako Ichihara, Takako Minamigawa, Ayako Tamura, Yumi Kuwamura, Makoto Funaki, Tohru Sakai
doi: 10.6133/apjcn.201908/PP.0002

PDF

Early intervention with supplemental parenteral nutrition reduces the incidence of granulocytopenia-related infections in patients with lung cancer: a retrospective cohort study
Xiaoguang Qi, Chunyan Qi, Tao Wu, Boyu Qin, Yi Hu
doi: 10.6133/apjcn.201908/PP.0003

PDF

Vitamin D and depression: mechanisms, determination and application
Chunmei Geng, Abdul Sami Shaikh, Wenxiu Han, Dan Chen, Yujin Guo,
Pei Jiang
doi: 10.6133/apjcn.201908/PP.0004

PDF

Citrus fruit intake and the risk of nasopharyngeal carcinoma
Xin-Xin Feng, Ming-Xu Wang, Ming Li, Xiao Tang, Hong Jiang, Rui
Wang, Le Ma, Yue Yin, Chang-Rui Wu
doi: 10.6133/apjcn.201908/PP.0005

PDF

Advances and gaps in recommendations for adequate water
intake in China

Na Zhang, Songming Du, Yuexin Yang, Guansheng Ma
doi: 10.6133/apjcn.201908/PP.0006

PDF

Metabolic syndrome and risks of carotid atherosclerosis and
cardiovascular events in community-based older adults in China

Chunxiu Wang, Xianghua Fang, Xiaoguang Wu, Yang Hua, Zhongying Zhang, Xiang Gu, Zhe Tang, Shaochen Guan, Hongjun Liu, Beibei Liu, Xunming Ji
doi: 10.6133/apjcn.201908/PP.0007

PDF

Recovery of Lactobacillus casei strain Shirota (LcS) from faeces with 14 days of fermented milk supplementation in healthy
Australian adults

Amanda J Cox, Hiroshi Makino, Allan W Cripps, Nicholas P West
doi: 10.6133/apjcn.201908/PP.0008

PDF

Associations between iron status and insulin resistance in Chinese children and adolescents: findings from the China Health and Nutrition Survey
Junxiang Wei, Xiaoqin Luo, Sirui Zhou, Xin He, Jinge Zheng, Xiaomin Sun, Wei Cui
doi: 10.6133/apjcn.201908/PP.0009

PDF

   
   
   

 

 

 

 

 

Last Updated: August 2019